Missie & Visie

Onze bestaansreden geeft aan waarom wij bestaan en waarin wij ons van andere organisaties onderscheiden. Het vertelt wat we nastreven en voor wie we dat doen. Het is onze permanente opdracht.

Onze bestaansreden geeft daarom niet enkel de duurzame waarde aan die we willen creëren voor kinderen, jongeren en hun gezinnen, maar schept bovenal het kader voor iedereen in de organisatie om verantwoordelijkheid op te nemen en er een bijdrage aan te leveren.

bestaansreden

Onze kernwaarden vertellen wat we samen (echt) belangrijk vinden en waar we allen in geloven. Heldere waarden bepalen onze identiteit.

Waar we voor staan willen we ook uitstralen naar de buitenwereld. We kunnen pas staan voor wat we staan indien iedereen binnen onze organisatie zich hiermee wil identificeren. Deze waarden fungeren dan ook als ethisch kompas voor onze organisatie en vertalen zich in een aantal basishoudingen voor iedere medewerker. Samen weerspiegelen ze de wijze waarop we onze missie in de dagelijkse praktijk willen waarmaken.

Onze houding is er één van empathie, respect, openheid, eerlijkheid en waardering voor kinderen, jongeren en hun gezinnen én voor iedereen die betrokken is bij onze hulpverlening, in het bijzonder onze medewerkers.

kernwaarden

Onze visie beschrijft waar we als organisatie voor willen gaan.

Onze visie geeft richting en focus en laat toe om de missie in een veranderende omgeving, met wijzigende verwachtingen omtrent zorg en ondersteuning, waar te (blijven) maken. Onze visie is dus leidend voor de wijze waarop we als organisatie te werk gaan om onze opdracht te realiseren.

Om onze maatschappelijke opdracht uit te voeren:

  • willen wij oplossings- en vraaggericht werken met kinderen, jongeren, hun ouders of eventueel andere opvoedingsverantwoordelijken en plaatsende instanties. Het contextuele denkkader en het systeemdenken vormen de basis voor ons handelen en laten toe om voor ieder kind, elke jongere en hun gezinnen werkelijk zorg op maat te bieden.

Reeds van bij de start van het begeleidingstraject zetten we in op de gezamenlijke zoektocht naar positieve en duurzame verbindingen. Hoewel het belang van het kind of de jongere de primaire focus heeft, zien we hen nooit los van hun thuissituatie en benaderen we ouders als partners in de jeugdhulp.

We zijn er niet enkel om gezinnen te ontlasten en kinderen en jongeren op een gestructureerde manier veiligheid en onderdak te bieden. We willen deze gezinnen ook ondersteunen en kinderen en jongeren weerbaar maken. De vragen van kinderen, jongeren en hun gezinnen staan daarom steeds centraal.

Samen met alle betrokkenen gaan we op zoek naar de aanwezige krachten, hulpbronnen en beperkingen om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te laten grijpen. We erkennen ouders in hun ouderrol, delen met hen opvoedingstaken en streven ernaar dat zij hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen in deze gezamenlijke onderneming richting een voor allen positief ervaren verandering.

  • willen wij de deskundigheid en professionaliteit van medewerkers doorlopend vergroten, terwijl we ook hun motivatie en persoonlijke groei binnen een positief en veilig leef- en werkklimaat bevorderen.

Mariahuis wil als kleinschalige residentiële voorziening binnen het intersectorale hulpverleningslandschap een groeiplek zijn waar kinderen en jongeren ontwikkelingskansen kunnen grijpen om verdere stappen te zetten in hun leven.

Om onze doelstellingen maximaal te realiseren, dienen we terug te kunnen vallen op voldoende, gemotiveerde en goed geschoolde medewerkers. We willen de best mogelijke hulpverlening (blijven) garanderen, zonder evenwel voorbij te gaan aan de draagkracht van de organisatie en het welzijn van onze medewerkers. Hulpverlenen is en blijft immers mensenwerk.

Dit impliceert dat we een positief en veilig leef- en werkklimaat faciliteren dat toelaat om zich individueel en in teamverband verder te blijven ontwikkelen. We blijven inzetten op het aantrekken en behouden van medewerkers door hen op te leiden, nieuwe vaardigheden te laten verwerven en hun competenties op peil te houden, waardoor we hun inzetbaarheid vergroten en ook interne loopbaankansen creëren. Daarnaast proberen we ook het werk werkbaar te houden door in te zetten op verbinding en waardering, maar ook door ruimte en autonomie te geven aan onze veerkrachtige teams om betrokken te zijn en mee te beslissen. Ten slotte zorgen we voor een veilige omgeving, waarbij onze standpunten omtrent omgaan met agressie, vrijheidsbeperkende maatregelen en drugmisbruik toelaten om preventieve en curatieve maatregelen te nemen.

  • willen wij de beschikbare middelen efficiënt inzetten met het oog op een maximaal maatschappelijk rendement. Het verder uitbouwen en bewaken van ons kwaliteitsbeleid en het aangaan van een permanente, duurzame samenwerking met andere diensten laten toe om effectief in te spelen op maatschappelijk aangevoelde noden.

Het bieden van zorg op maat is steeds het uitgangspunt, zonder voorbij te gaan aan het welzijn van onze medewerkers, de financiële gezondheid van de organisatie en de draaglast van onze strategische partners. We willen niet enkel nu maar ook in de toekomst het verschil blijven maken.

Bij het uitbouwen en bewaken van ons kwaliteitsbeleid hebben we bijzondere aandacht voor het doelmatig inzetten van de beschikbare middelen, zodat we de gewenste resultaten en de beoogde maatschappelijke effecten ook daadwerkelijk behalen. Meer dan ooit menen we dat samenwerken meer kansen biedt dan elk afzonderlijk werken voor dezelfde doelgroep(en). We geloven dat slimme verbindingen toelaten om de draaglast te verdelen over verschillende partners en bovenal kunnen leiden tot antwoorden die werken en waarop verder gebouwd kan worden. Samen kunnen we (beter) vasthouden.

Visie