Waar staan we voor?

In 2023 hebben we een gezamenlijke oefening met alle medewerkers gedaan om achter de  kernwaarden van onze organisatie  te komen. Hieronder kan je terugvinden waar wij als organisatie juist voor staan.

veiligheid biedenDit werkje is gemaakt aan de hand van het ‘resilliencehuis’ ofwel veerkracht huisje. We kwamen op het idee om dit te doen omdat we als organisatie jongeren willen laten groeien in hun unieke ik. Maar ook omdat we als organisatie veiligheid bieden aan de jongeren. Dit op verschillende vlakken die zich duidelijk uiten in ons kunstwerk.
De laagste verdieping staat voor gedragenheid vanuit het veerkracht huisje. Dit is een stevig fundament. Waarbij duidelijk naar voren komt dat je gedragen wordt door de mensen die je graag zien. Je kan op ons rekenen als begeleiders en trajectbegeleiders. Je kan op ons steunen en hierin bieden we je veiligheid. Wij aanvaarden je zoals je bent en willen je zien groeien. Aan de andere kant hopen we ook dat je een netwerk uitbouwt waarop je later kan terugvallen en dit is dan je gedragenheid.

De eerste verdieping draagt zingeving uit. Om dit verdiep te maken hebben we de jongeren bevraagd wat dit voor hen inhield. Hier kwam uit dat de tijd die ze doorbrengen met trajectbegeleiders zinvol is, maar ook het feit dat ze in de leefgroepen kansen krijgen en op ontdekking mogen naar wie ze zijn en wat ze willen in het leven. Daarnaast stelden we de vraag aan de jongeren wat veiligheid voor hen betekent. De jongeren voelen zich veilig in de leefgroep omdat er altijd iemand aanwezig is en we er zijn voor hun wanneer we ze nodig hebben. Dit in de fysieke taal, maar ze voelden hun ook veilig door te weten dat ze met veel over ons kunnen praten en dat we hen steunen waar het kan op ieder levensgebied. Het is ook belangrijk dat ze als jongeren zelf op ontdekkingstocht mogen gaan en zichzelf leren kennen.

We zien op de bovenverdieping veel sociale vaardigheden, humor en eigenwaarde. Om hier te komen heb je de trappen beklommen, maar in het echte leven al heel wat waters doorzwommen. Je hebt je nu veiliggesteld door de steun van anderen en te groeien. Je hebt heel wat bereikt in je leven en dat kunnen we zien. We zijn trots op je en we blijven staan.

Hulp op maatHulp op maat betekent voor Mariahuis dat we de individuele weg van de jongere als uitgangspunt nemen. We bekijken wat iedere jongere nodig heeft aan ondersteuning en bewandelen samen hun weg om hun doel te bereiken. We streven ernaar om het netwerk van de jongere te betrekken in het traject. Eke jongere beschikt over een eigen diverse rugzak waar we als begeleiding rekening mee houden. De jongere heeft hierbij de regie in eigen handen en beslist zelf hoe het pad bewandeld wordt. Weliswaar zijn er ook obstakels op de weg die we niet kunnen weg denken. Hierdoor is het belangrijk dat we het tempo van de jongere en hun netwerk respecteren. Wij geloven erin dat jongeren met hulp op maat bergen kunnen verzetten.

groeikansen“ Wat aandacht krijgt, groeit…”

We willen onze jongeren en hun gezinnen een kader bieden waarin ze groeikansen krijgen om uit te bloeien tot de bloem die zij willen zijn.

We vinden het belangrijk om hen een veilig pad te laten afleggen waarop ze hun zaadjes kunnen laten vallen.
Door hen een luisterend oor aan te bieden en met hun in gesprek te gaan, kunnen ze doorheen hun denkprocessen hun zaadjes laten kiemen en groeien. Op hun eigen tempo en tot het resultaat waar zij zich goed bij voelen.
En ja: soms zullen er donkere wolken hangen boven hun bloem. Maar we blijven samen op zoek gaan naar de lichtpuntjes achter deze wolken om toch terug fier recht te veren. Dit door samen te blijven stilstaan met hun krachten zodat ze er vertrouwen in hebben dat ze tegenslagen kunnen overwinnen en op een positieve manier aan hun toekomst kunnen werken.

SamenwerkenGelijkvloers: Gezin/familie
Op de benedenverdieping staat de jongere zelf. Een kind of jongere komt gedurende zijn hele leven in aanraking met verschillende mensen die zeer nauw betrokken zijn in de opvoeding van dit kind. Dit zijn vaak de (pleeg-)ouders/een voogd, broers en/of zussen, grootouders, eventuele tantes en nonkels of andere belangrijke figuren in het netwerk, bijvoorbeeld een goede vriendin van de ouders,… Al deze personen dragen een bepaalde verantwoordelijkheid over het kind en vragen op die manier dat er een relatie wordt aangegaan. In deze samenwerkingsrelatie staat het kind centraal.

Verdieping 1: School
Een eerste grote mijlpaal in het leven van een kind is naar school gaan. De school speelt vanaf een jonge leeftijd een rol in het leven van zowel het kind als de ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken. Ook hier ontstaan er samenwerkingsrelaties tussen kind, context en de school.

Verdieping 2: Leefgroep
Soms is er een bepaalde zorgbehoefte die ervoor zorgt dat een jongere terechtkomt in een leefgroep. Net zoals op de andere verdiepingen staan de behoeften van deze kinderen of jongeren centraal.
Het is belangrijk dat kinderen steeds voorop gesteld worden, dat zij hun eigenheid kunnen behouden, dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en ontplooien, dat ze goed worden opgevoed en in een veilig en positief klimaat kunnen opgroeien. Rust, structuur en stabiliteit is hierbij noodzakelijk. Als opvoeders gaan we een relatie aan met het kind of de jongere, maar werken we ook zeer nauw samen met zijn context en andere betrokken partijen.

Verdieping 3: Andere instanties
Vaak wordt er beroep gedaan op verschillende instanties zoals Ligant, een CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg), een OOOC (Onthaal-, Observatie- en Oriëntatiecentrum), een psychiatrisch zorgcentrum,… om het kind of de jongere nog betere ondersteuning te bieden. We doen graag beroep op hun kennis en ervaring, omdat wij zelf niet altijd de juiste handvaten hebben. Er wordt steeds getracht om het kind of de jongere zo goed mogelijk te helpen, te begeleiden of te ondersteunen in zijn traject.

Verdieping 4: Allemaal samen
Uiteindelijk wordt er hard samengewerkt met alle steunfiguren en het kind/de jongere zelf. Bepaalde zaken vallen onder het beroepsgeheim, maar belangrijke en nodige info om te weten wordt meegedeeld aan de betrokken partijen, dit steeds in alle eerlijkheid naar iedereen toe.
We houden rekening met de behoeften en vragen van elkaar, hebben aandacht voor de krachten en werken methodisch en oplossingsgericht.

We geloven er in dat er een belangrijke rol en verantwoordelijkheid is weggelegd voor de context van de jongeren in de ontwikkeling en de begeleiding van de jongeren.
Naast de ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken (familieleden, steunfiguren, plusouders, …) zijn ook zussen en broers van de jongeren belangrijk in onze contextbegeleiding. M.a.w. ook het gezin van de jongeren – ruimer gezien als het louter traditionele gezin – wordt betrokken.
We streven naar verbinding m.a.w. naar herstel, verbetering en/of het in stand houden van de contacten tussen de jongeren en hun context. Samen met de jongeren en hun context zoeken we naar eigen krachten en competenties om de contacten terug perspectief te geven. Daarnaast hechten we veel belang aan de veiligheid van de jongeren in hun context.
In onze begeleiding van de jongeren en hun context hanteren we naast verschillende tools vanuit het oplossingsgericht handelen eveneens de principes vanuit geweldloos verzet waarin het beeld van de vuurtoren een centrale plaats inneemt. We organiseren overlegmomenten in de leefgroep en in de context met alle betrokken contextfiguren om de communicatie zo transparant mogelijk te houden. Belangrijk hierin is dat we uitgaan van de successen en de krachten zonder de hulpvragen uit het oog te verliezen. Naast overlegmomenten hebben er ook telefonische contacten, thema-avonden en activiteiten met de context plaats.

Huiselijke SfeerWij willen graag de huiselijke sfeer uitdrukken aan de hand van een knutselwerk. Daarom bouwden wij samen met de jongeren een “Villa Mariahuis”.

We proberen aan de hand van een knutselwerk uiting te geven aan de huiselijke sfeer in het Mariahuis. Het knutselwerk kreeg de naam ‘Villa Mariahuis’.

Het idee achter het huis en zijn opbouw is als volgt:

De dozen hebben allemaal verschillende vormen en groottes, hiermee willen we de diversiteit in beeld brengen. Sfeer en gezelligheid betekent voor iedereen iets anders. Desondanks draagt ieder individu zijn ‘steentje’ bij aan de groepssfeer.

De diverse lichtjes tonen de warmte en veiligheid die we willen bieden aan de jongeren.

Aan de hand van de verschillende structuren willen we aantonen dat er soms gewankeld wordt. Soms zijn er spanningen, lopen de gemoederen wel eens hoog op en is de groepssfeer niet optimaal… Maar desondanks blijft ons fundament overeind. We steunen elkaar, …

De dozen blijven op elkaar staan. We bieden de jongeren een basis, steun, …

De diverse kleuren en persoonlijke teksten staan voor ‘ruimte voor identiteit’. Binnen het Mariahuis vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag en kan zijn. Dat elke jongeren zichzelf mag uiten en zichzelf mag vormen tot de persoon die hij of zij wilt zijn.

De teksten geven een indruk van hoe jongeren het ervaren om in het Mariahuis te verblijven.

Regie in handen vanWe gaan jou helpen om JOUW verhaal te schrijven (zie hulp op maat). We gaan dit verfilmen, dit wil zeggen dat jij zoals een regisseur de regie in handen hebt. Een goede regisseur luistert ook naar iedereen die mee werkt aan de film.

netwerkDe Octopus van Geweldloos verzet
De metafoor van de octopus en zijn tentakels gebruiken we om het netwerk binnen geweldloos verzet te beschrijven. Een octopus heeft acht tentakels die verbonden zijn met een centrale kop. De tentakels kunnen onafhankelijk bewegen en zich aanpassen aan de omgeving, maar ze zijn ook verbonden met de rest van het lichaam en werken samen om de octopus te laten bewegen en handelen.
Op dezelfde manier vertegenwoordigen de tentakels van een octopus het netwerk binnen geweldloos verzet. Geweldloos verzet omvat niet alleen individuele acties, maar ook het creëren van een netwerk van individuen die samenwerken om verandering te bewerkstelligen. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden, buren, gemeenschapsleiders, activisten en andere betrokken personen.
Net als de tentakels van een octopus, kunnen individuen in het netwerk van geweldloos verzet onafhankelijk handelen en zich aanpassen aan de omgeving. Ze kunnen verschillende rollen vervullen, zoals het bieden van emotionele ondersteuning aan mensen die zich inzetten voor verandering, of het verstrekken van praktische middelen en informatie.

Maar, net als de tentakels van een octopus, zijn deze individuen ook verbonden met elkaar en werken ze samen als onderdeel van een geheel. Het netwerk van geweldloos verzet is gebaseerd op het idee dat individuele acties krachtiger worden wanneer ze worden gecombineerd met de acties van anderen. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, kan het netwerk een verandering op gang brengen.
De korte tentakels van de octopus kunnen worden gezien als het directe netwerk van ouders en verzorgers, zoals familieleden, vrienden en buren. Dit zijn de mensen die het dichtst bij de ouders staan en directe ondersteuning en hulp kunnen bieden bij de dagelijkse opvoeding van de kinderen. Deze korte tentakels zijn essentieel voor het creëren van een veilige, liefdevolle en ondersteunende omgeving voor de kinderen om in op te groeien.

De lange tentakels van de octopus vertegenwoordigen een bredere gemeenschap van steun en samenwerking. Dit kunnen bijvoorbeeld leraren, medische professionals, buurtorganisaties en andere betrokken partijen zijn die ouders en verzorgers kunnen ondersteunen bij het opvoeden van kinderen. Deze lange tentakels zijn belangrijk omdat ze ouders en verzorgers kunnen helpen bij het vinden van specifieke hulpbronnen en ondersteuning voor hun kinderen, zoals educatieve programma’s, counseling of medische zorg.
Het is belangrijk om zowel de korte als lange tentakels van het netwerk binnen geweldloos opvoeden te ontwikkelen en te onderhouden. Een sterk en ondersteunend netwerk kan ouders en verzorgers helpen om uitdagingen en problemen aan te pakken en de nodige hulpbronnen en ondersteuning te vinden om hun kinderen op een geweldloze en effectieve manier op te voeden.
Kortom, de metafoor van de korte en lange tentakels van een octopus benadrukt het belang van het creëren van een netwerk van steun en samenwerking binnen het geweldloos opvoeden. Door het ontwikkelen van zowel de korte als lange tentakels van het netwerk, kunnen ouders en verzorgers de nodige ondersteuning en hulpbronnen vinden om hun kinderen op een geweldloze en effectieve manier op te voeden en een liefdevolle en stabiele omgeving te bieden om in op te groeien.